ماهی تنگ بلورم دلم از دریا شکست

ماهی تنگ بلورم دلم از دریا شکست
ماهی تنگ بلورم  دلم از دریا شکست

ماهی تنگ بلورم دلم از دریا شکست