Rostam in Wonderland Web Series

This is an animated project in which Rostam, the mythical hero of Persian empire ends up in present Iran to find out how crazy things had turned since the ancient times. Each episode will focus on a social issue of present Iran. 

رستم در سرزمین عجایب : 

طرح این مجموعه شامل اپیسودهای کوتاه طنز است که به صورت سریالی ساخته می شود و هر قسمت، داستانی مجزا از قسمت های دیگر دارد. 

در این مجموعه انیمیشن، رستم که نمادی از قهرمانان اسطوره ای ایران باستان است، هر بار بنا به دلیلی از سیمرغ می خواهد و یا توسط سیمرغ تحمیل می شود که به زمان معاصر بیاید. در این بین با مشکلات و مسائلی روبرو می شود که شاید برای انسان امروزی عادی شده و کمتر به چشم بیاید ولی برای رستم، اسطوره ی هزاره های پیشین، بسیار عجیب، دردناک و یا طنزآلود می آید.

رستم لزوما در پایان هر اپیسود، بازنده یا پیروز نمی شود بلکه هدف نمایش تعارضات به شکل طنز و نقد اجتماعی جامعه ی امروز ایران است. مشکلات تهیه ی دارو، معضل مواد مخدر، ترافیک، مسکن و ... ازبرخی موارد طرح شده در این مجموعه انیمیشن هاست.

Mission Statement: 

 

مجموعه انیمیشن طنز رستم در سرزمین عجایب ، بر اساس طرحی از پویا افشار ، با همکاری سوری لند و پارت کالکتیو
نویسنده و کارگردان سروش رضایی ، تهیه کننده پویا افشار
www.RostamInWonderLand.com
www.fb.com/RostamInWonderLand
www.fb.com/SooriLand
www.fb.com/PouyaAfsharArtist

Media: 
Animation
Contact: 


www.fb.com/RostamInWonderLand
www.fb.com/SooriLand
www.fb.com/PouyaAfsharArtis