Hannah Montana red carpet premiere

Hannah Montana red carpet premiere
Hannah Montana red carpet premiere
Red carpet correspondent for the Hannah Montana premiere at the historic El Capitain theatre.